Skip to content

Συνεταιρισμός

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2008 και τα μέλη του ασχολούνται αποκλειστικά με την αγελαδοτροφία. Η σύστασή του προήλθε από την ανάγκη για δημιουργία ενός κλαδικού οργάνου μέσω του οποίου θα υπάρξουν συντονισμένες δράσεις με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο και ιδιαίτερα αυτό της οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης, η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας αγελαδοτροφικών προϊόντων και της αγελαδοτροφίας γενικώς.
Για την επίτευξη των σκοπών του αναπτύσσει δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή ή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και στην κατασκευή προμήθεια και εμπορία μέσων αγροτικής αγελαδοτροφικής παραγωγής και στην παροχή εν γένει υπηρεσιών στα μέλη του μέσα στο πλαίσιο των σκοπών του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης του κόστους παραγωγής του γάλακτος και της διαφύλαξης της υγείας του ζωικού κεφαλαίου των μελών του ίδρυσε Κτηνιατρικό Φαρμακείο, ενώ συνεργάζεται και με Κτηνίατρο για την παρακολούθηση και επίβλεψη των μονάδων του Συνεταιρισμού όσον αφορά την υγεία και ευζωία των ζώων, τη διατροφική και αναπαραγωγική διαχείριση. Οι στόχοι του Κτηνιατρικού Φαρμακείου είναι:

PROFIL

* η εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, ώστε να προασπίζεται η υγεία του ζωικού κεφαλαίου και να μειωθεί η χρήση των αντιβιοτικών

* η έκδοση συνταγών για κάθε φαρμακευτικό προϊόν που χρησιμοποιείται και η τήρηση ψηφιακού αρχείου θεραπειών και σκευασμάτων για κάθε εκμετάλλευση μέλους, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία

* η μείωση του κόστους των χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων με τη μαζική προμήθειά τους από την αγορά.

MIKRO

Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται δόσεις σπέρματος απογονικά ελεγμένων ταύρων υψηλής γενετικής αξία, τις οποίες διατηρεί σε Τράπεζα Σπέρματος (φιάλη αζώτου). Στη σύγχρονη αγελαδοτροφική εκμετάλλευση η Τεχνητή Σπερματέγχυση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη της γενετικής βελτίωσης των ζώων και την αύξηση των αποδόσεών τους. Παράλληλα με την Τ.Σ. επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση των τοκετών, ενώ μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης τυχόν νοσημάτων, κίνδυνος που ελλοχεύει κατά τη φυσική οχεία. Πραγματοποιείται από Σπερματεγχύτη ή και από τον ίδιο τον Παραγωγό όταν βέβαια έχει παρακολουθήσει τα ειδικά σεμινάρια της τεχνητής σπερματέγχυση και έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτό. Η εφαρμογή της Τεχνητής Σπερματέγχυσης είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με τον έλεγχο αποδόσεων, προκειμένου να γίνεται εφαρμογή της σε επιλεγμένα πιο παραγωγικά ζώα της μονάδας. Με τον τρόπο αυτό η Τεχνητή Σπερματέγχυση είναι πιο στοχευμένη και οικονομική.
Από το 2016 έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α΄ Βαθμού για την υποβοήθηση των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2016-2020 και διαθέτει πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που αναλαμβάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, την Εξισωτική Αποζημίωση και την Επιστροφή ΦΠΑ.

Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού εκμεταλλεύονται βοοειδή της ασπρόμαυρης φυλής. Η ασπρόμαυρη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένη ελληνική φυλή που προέρχεται από φυλές αγελάδων Χολστάιν (Holstein). Η φυλή Χολστάιν κέρδισε την προτίμηση των παραγωγών για την υψηλή της γαλακτοπαραγωγή που είναι, κατά μέσον όρο, ανώτερη από κάθε άλλη φυλή αγελάδων αλλά με σχετικά μικρότερη περιεκτικότητα του γάλακτός της σε λίπος. Μεταξύ των γαλακτοπαραγωγικών φυλών δίνει επίσης ικανοποιητική απόδοση σε κρέας μόσχων και ενήλικων ζώων.
Η μη ελεγχόμενη επιλογή των γεννητόρων στη φυλή (χωρίς την επιστημονική καθοδήγηση από τους αρμόδιους φορείς), με μοναδικό στόχο την υψηλή γαλακτοπαραγωγή δύναται να μειώσει τη διαθέσιμη γενετική βάση, με συνέπεια την αύξηση της συγγένειας στον υπάρχων πληθυσμό και της πιθανότητας οι ταύροι και οι αγελάδες που συζευγνύονται να έχουν υψηλό βαθμό συγγένειας μεταξύ τους.
Οι συνέπειες από την αύξηση της αιμομιξίας είναι σοβαρές. Εκτός από τη γενική κατάπτωση της ευρωστίας και τη μείωση της ανθεκτικότητας των ζώων στις ασθένειες, ορατή είναι η μείωση της γονιμότητας και η αύξηση των μαστίτιδων και των προβλημάτων στα πόδια των ζώων. Απαιτείται όμως προσοχή στην ερμηνεία των συμπτωμάτων, επειδή η εκδήλωσή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαχείριση των μονάδων. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές συνέπειες για τον παραγωγό είναι σοβαρές, καθώς έχει λιγότερα μοσχάρια και μειωμένη διάρκεια παραγωγικής ζωής των αγελάδων του.

Η διαχείριση της αναπαραγωγής απαιτεί μεγάλη προσοχή σε μία εκτροφή, γιατί αυτή επηρεάζει σημαντικά την παραγωγική ζωή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Είναι σημαντικό να διαπιστώνονται έγκαιρα προβλήματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγική λειτουργία του ζώου. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στο μεσοδιάστημα τοκετών, το διάστημα μεταξύ τοκετού και πρώτης οχείας ή Τ.Σ., το διάστημα μεταξύ οχειών ή Τ.Σ., τον αριθμό των οχειών ή Τ.Σ. ανά σύλληψη και τα ποσοστά μη επιστροφής. Με την παρακολούθηση των στοιχείων που συλλέγονται από τις μονάδες επιδιώκεται, η μείωση εμφάνισης προβλημάτων που συνδέονται με την σπερματέγχυση και τον τοκετό και η βελτιστοποίηση της αναπαραγωγικής διαχείρισης, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σπερματεγχύσεων ανά σύλληψη και τα μεσοδιαστήματα τοκετών.

Το μέλλον εξαρτάται από τη συστηματική βελτιωτική προσπάθεια που θα καταβληθεί για αυτή τη φυλή. Καθώς οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς στρέφονται σε αγελάδες με υψηλές αποδόσεις και πιο ανθεκτικά ζώα, ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών με τα πλεονεκτήματα της φυλής δείχνει το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Στην προσπάθεια αυτή, προσπαθεί να συμβάλει και ο Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Αιγοπροβατοτροφικός Συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας.

Συνεταιρισμός

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2008 και τα μέλη του ασχολούνται αποκλειστικά με την αγελαδοτροφία. Η σύστασή του προήλθε από την ανάγκη για δημιουργία ενός κλαδικού οργάνου μέσω του οποίου θα υπάρξουν συντονισμένες δράσεις με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο και ιδιαίτερα αυτό της οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης, η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας αγελαδοτροφικών προϊόντων και της αγελαδοτροφίας γενικώς.
Για την επίτευξη των σκοπών του αναπτύσσει δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή ή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και στην κατασκευή προμήθεια και εμπορία μέσων αγροτικής αγελαδοτροφικής παραγωγής και στην παροχή εν γένει υπηρεσιών στα μέλη του μέσα στο πλαίσιο των σκοπών του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης του κόστους παραγωγής του γάλακτος και της διαφύλαξης της υγείας του ζωικού κεφαλαίου των μελών του ίδρυσε Κτηνιατρικό Φαρμακείο, ενώ συνεργάζεται και με Κτηνίατρο για την παρακολούθηση και επίβλεψη των μονάδων του Συνεταιρισμού όσον αφορά την υγεία και ευζωία των ζώων, τη διατροφική και αναπαραγωγική διαχείριση. Οι στόχοι του Κτηνιατρικού Φαρμακείου είναι:

PROFIL

* η εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, ώστε να προασπίζεται η υγεία του ζωικού κεφαλαίου και να μειωθεί η χρήση των αντιβιοτικών

* η έκδοση συνταγών για κάθε φαρμακευτικό προϊόν που χρησιμοποιείται και η τήρηση ψηφιακού αρχείου θεραπειών και σκευασμάτων για κάθε εκμετάλλευση μέλους, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία

* η μείωση του κόστους των χρησιμοποιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων με τη μαζική προμήθειά τους από την αγορά.

MIKRO

Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται δόσεις σπέρματος απογονικά ελεγμένων ταύρων υψηλής γενετικής αξία, τις οποίες διατηρεί σε Τράπεζα Σπέρματος (φιάλη αζώτου). Στη σύγχρονη αγελαδοτροφική εκμετάλλευση η Τεχνητή Σπερματέγχυση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη της γενετικής βελτίωσης των ζώων και την αύξηση των αποδόσεών τους. Παράλληλα με την Τ.Σ. επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση των τοκετών, ενώ μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης τυχόν νοσημάτων, κίνδυνος που ελλοχεύει κατά τη φυσική οχεία. Πραγματοποιείται από Σπερματεγχύτη ή και από τον ίδιο τον Παραγωγό όταν βέβαια έχει παρακολουθήσει τα ειδικά σεμινάρια της τεχνητής σπερματέγχυση και έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτό. Η εφαρμογή της Τεχνητής Σπερματέγχυσης είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με τον έλεγχο αποδόσεων, προκειμένου να γίνεται εφαρμογή της σε επιλεγμένα πιο παραγωγικά ζώα της μονάδας. Με τον τρόπο αυτό η Τεχνητή Σπερματέγχυση είναι πιο στοχευμένη και οικονομική.
Από το 2016 έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Α΄ Βαθμού για την υποβοήθηση των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2016-2020 και διαθέτει πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που αναλαμβάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, την Εξισωτική Αποζημίωση και την Επιστροφή ΦΠΑ.

Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού εκμεταλλεύονται βοοειδή της ασπρόμαυρης φυλής. Η ασπρόμαυρη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένη ελληνική φυλή που προέρχεται από φυλές αγελάδων Χολστάιν (Holstein). Η φυλή Χολστάιν κέρδισε την προτίμηση των παραγωγών για την υψηλή της γαλακτοπαραγωγή που είναι, κατά μέσον όρο, ανώτερη από κάθε άλλη φυλή αγελάδων αλλά με σχετικά μικρότερη περιεκτικότητα του γάλακτός της σε λίπος. Μεταξύ των γαλακτοπαραγωγικών φυλών δίνει επίσης ικανοποιητική απόδοση σε κρέας μόσχων και ενήλικων ζώων.
Η μη ελεγχόμενη επιλογή των γεννητόρων στη φυλή (χωρίς την επιστημονική καθοδήγηση από τους αρμόδιους φορείς), με μοναδικό στόχο την υψηλή γαλακτοπαραγωγή δύναται να μειώσει τη διαθέσιμη γενετική βάση, με συνέπεια την αύξηση της συγγένειας στον υπάρχων πληθυσμό και της πιθανότητας οι ταύροι και οι αγελάδες που συζευγνύονται να έχουν υψηλό βαθμό συγγένειας μεταξύ τους.
Οι συνέπειες από την αύξηση της αιμομιξίας είναι σοβαρές. Εκτός από τη γενική κατάπτωση της ευρωστίας και τη μείωση της ανθεκτικότητας των ζώων στις ασθένειες, ορατή είναι η μείωση της γονιμότητας και η αύξηση των μαστίτιδων και των προβλημάτων στα πόδια των ζώων. Απαιτείται όμως προσοχή στην ερμηνεία των συμπτωμάτων, επειδή η εκδήλωσή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαχείριση των μονάδων. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές συνέπειες για τον παραγωγό είναι σοβαρές, καθώς έχει λιγότερα μοσχάρια και μειωμένη διάρκεια παραγωγικής ζωής των αγελάδων του.

Η διαχείριση της αναπαραγωγής απαιτεί μεγάλη προσοχή σε μία εκτροφή, γιατί αυτή επηρεάζει σημαντικά την παραγωγική ζωή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Είναι σημαντικό να διαπιστώνονται έγκαιρα προβλήματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγική λειτουργία του ζώου. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στο μεσοδιάστημα τοκετών, το διάστημα μεταξύ τοκετού και πρώτης οχείας ή Τ.Σ., το διάστημα μεταξύ οχειών ή Τ.Σ., τον αριθμό των οχειών ή Τ.Σ. ανά σύλληψη και τα ποσοστά μη επιστροφής. Με την παρακολούθηση των στοιχείων που συλλέγονται από τις μονάδες επιδιώκεται, η μείωση εμφάνισης προβλημάτων που συνδέονται με την σπερματέγχυση και τον τοκετό και η βελτιστοποίηση της αναπαραγωγικής διαχείρισης, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σπερματεγχύσεων ανά σύλληψη και τα μεσοδιαστήματα τοκετών.

Το μέλλον εξαρτάται από τη συστηματική βελτιωτική προσπάθεια που θα καταβληθεί για αυτή τη φυλή. Καθώς οι σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς στρέφονται σε αγελάδες με υψηλές αποδόσεις και πιο ανθεκτικά ζώα, ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών με τα πλεονεκτήματα της φυλής δείχνει το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Στην προσπάθεια αυτή, προσπαθεί να συμβάλει και ο Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Αιγοπροβατοτροφικός Συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας.

Τα μέλη μας

Ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν σήμερα τον Συνεταιρισμό είναι 18 κτηνοτρόφοι, που έχουν εκτροφές στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας. Τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι άτομα νέα, με επιχειρηματικές εκτροφές που στόχο έχουν να γίνουν πρότυπες εκτροφές, τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, όσο και ως προς το ζωικό τους δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Σήμερα το προσωπικό του Συνεταιρισμού αποτελείται από:
1. Ένα Γεωπόνο-Ζωοτέχνη, εξειδικευμένο στη γενετική βελτίωση των αγελάδων φυλής Holstein
2. Έναν Τεχνολόγο Γεωπονίας-Ζωοτέχνη, με εμπειρία σε θέματα γενετικής βελτίωσης των αγελάδων φυλής Holstein
3. Δύο Ελεγκτές Στοιχείων, με εμπειρία στις εργασίες τήρησης γενεαλογικών στοιχείων και ελέγχου αποδόσεων των αγελάδων φυλής Holstein
4. Ένα λογιστή εξωτερικό συνεργάτη
5. Έναν κτηνίατρο εξωτερικό συνεργάτη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΠΡΟΥΒΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΙΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ

καταστατικο

Εθνικό Μητρώο

Ο Φορέας μας είναι ενήμερος στο Εθνικό μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων και φέρει Αριθμό Μητρώου 0404001.